Ranked in Chambers Europe 2019

mededinging en regulering

mededinging en regulering

KARTELS EN CLEMENTIEVERZOEKEN

We toetsen of overeenkomsten tussen ondernemingen competition-proof zijn. Dit is belangrijk. Immers, clausules in overeenkomsten die in strijd zijn met het kartelverbod zijn nietig. Denk bijvoorbeeld aan prijs-, markt- of klantverdelingsafspraken of non-concurrentiebedingen. In worst case scenario kan een hele overeenkomst nietig zijn. Zowel (samenwerkings)overeenkomsten tussen concurrenten als overeenkomsten tussen leverancier en afnemers (distributieovereenkomsten) kunnen in strijd zijn met het kartelverbod.

Wij treden op voor ondernemingen die verwikkeld zijn in kartelonderzoeken bij ACM of de Europese Commissie. We begeleiden (multi-jurisdictionele) clementie aanvragen bij zowel ACM als Europese Commissie en treden op bij settlement negotiations (kartelschikkingen).
 

INVALLEN (DAWN RAIDS)

Het kan u of uw onderneming overkomen: ACM of de Europese Commissie staat onverwacht op de stoep. De onderzoeksambtenaren willen toegang tot uw pand, administratie, digitale kopieën maken van uw computers en vragen stellen aan u en uw werknemers. Invallen vinden meestal plaats vroeg in de ochtend (dawn raids).

Wij zijn 24/7 beschikbaar om een dawn raid te begeleiden. Het is van groot belang dat u en uw werknemers weten wat wél en niet te doen bij onverwachtse bedrijfsbezoeken. Wij hebben ervaring met dawn raids van zowel ACM als de Europese Commissie.
 

DISTRIBUTIE OVEREENKOMSTEN

We toetsen distributieovereenkomsten zoals bijvoorbeeld exclusieve of selectieve distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, licentieovereenkomsten (technologieoverdracht) en R&D-overeenkomsten. Bij sommige type overeenkomsten, zoals technologieoverdrachtovereenkomsten en R&D, is specifieke Europese regelgeving van toepassing. Praktijkvragen zijn hierbij onder meer: mag een leverancier verschillende prijzen voor fysieke winkels (bricks) en internetwinkels (clicks) opleggen? Welke eisen mogen er worden gesteld aan selectieve distributeurs? Wanneer is er sprake van een (eigenlijk) agent? Mag je een non-concurrentiebeding opleggen? Al deze onderwerpen zijn commercieel van groot belang en worden beïnvloed door het mededingingsrecht.

Naar aanleiding van het sectoraal onderzoek naar mogelijke concurrentieproblemen in de e-commerce sector heeft de Europese Commissie in februari 2017 het initiatief genomen om bestaande barrières op te heffen. In drie aangekondigde onderzoeken focust de Commissie zich op schending van het Europese kartelverbod door prijsrestricties die opgelegd worden aan detailhandelaren, geo-blocking, en discriminatie op basis van locatie. ACM volgt nauwlettend de activiteiten van de Europese Commissie op dit gebied.
 

MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE

Ondernemingen met een machtspositie op de markt mogen hiervan geen misbruik maken. Voorbeelden van misbruikelijk gedrag zijn discriminerende voorwaarden, koppelverkoop, loyaliteitskortingen of 'wurgcontracten'. Misbruik maken is verboden. Wij begeleiden zowel ondernemingen die concurrentienadeel ondervinden van gedrag van dominante spelers als dominante marktspelers zelf. 

Ondernemingen die betrokken zijn bij mededingingsbeperkende overeenkomsten of misbruikelijk gedrag lopen een substantieel risico. Mededingingsautoriteiten zoals de ACM  en de Europese Commissie hebben vergaande (boete)bevoegdheden.  Ook natuurlijke personen kunnen worden beboet. Bij deze zaken staat voor ondernemingen vaak veel op het spel.  Denk aan reputatieschade of potentiële schadeclaims van afnemers.
 

FUSIES EN OVERNAMES (‘CONCENTRATIES’)

Een voorgenomen fusie of overname dient vaak te worden gemeld bij ACM. Soms zelfs in meerdere Lidstaten, of - bij omvangrijke(re) fusies en overnames - bij de Europese Commissie. Wij begeleiden de meldingsprocedure voor ondernemingen en dragen zorg voor een tijdige goedkeuring van de concentratie, zodat de voorziene closing datum kan worden gehaald. We voeren due diligence onderzoeken uit bij een voorgenomen fusie of overname met als doel het identificeren van mogelijk potentiële issues op het vlak van mededinging.

Het niet melden van een (meldingsplichtige) fusie of overname, of het voortijdig closen van een transactie kan leiden tot substantiële boetes. 


SECTORSPECIFIEKE REGULERING

In sommige sectoren is naast het algemeen mededingingsrecht tevens sectorspecifieke regelgeving van toepassing. Zoals het openbaar vervoer (spoor, bus, tram, metro), zorg, energie, telecom, en de foodsector.  

ACM, NZa, NVWA en de Europese Commissie houden (tevens) sectorspecifiek toezicht.

Wij hebben veel ervaring op het gebied van regulering. In het bijzonder in de sectoren zorg, food en openbaar vervoer.  
 

STAATSSTEUN

De staatssteun regelgeving is 'dichterbij' dan de meeste ondernemingen vaak denken. Staatssteun speelt een rol als ondernemingen contracteren met (decentrale) overheden (gemeentes), universiteiten of (publieke) onderzoeksinstellingen. Financiële transacties van decentrale overheden met ondernemingen bevatten al snel staatssteunelementen.

Op basis van Europees recht kan het verlenen door overheden van staatssteun ‘verboden staatssteun’ opleveren. Denk aan subsidies, garanties, leningen, het verlichten van financiële lasten voor specifieke bedrijven, of verkoop en verhuur van grond of gebouwen. Het verlenen van staatssteun moet (vaak) vooraf gemeld en goedgekeurd worden bij de Europese Commissie. Niet naleven van die verplichtingen kan ertoe leiden dat de steunontvanger (de onderneming) die staatssteun moet terugbetalen.

Wij begeleiden zowel ondernemingen als (decentrale) overheden bij staatssteunonderzoeken en procedures bij zowel de civiele rechter als de Europese Commissie.
 

COMPLIANCE(PROGRAMMA’S)

Wij verzorgen trainingen en workshops en zetten compliance programma's op voor ondernemingen. Hiermee verhogen we het bewustzijn in uw organisatie van de mededingingsrechtelijke spelregels.
  

MARKT & OVERHEID

Ondernemingen kunnen concurrentienadeel ondervinden van activiteiten van de overheid. Bijvoorbeeld het exploiteren van parkeergarages of fietsenstallingen door een gemeentelijke bedrijf, of door het verhuur van onroerend goed in handen van de overheid.

De Wet Markt en Overheid verplicht overheden bij het verrichten van dit soort activiteiten een aantal gedragsregels na te leven en beoogt daarmee oneerlijke concurrentie door overheden tegen te gaan. ACM houdt toezicht op de naleving van die gedragsregels.
 

KARTELSCHADECLAIMS

Consumenten en bedrijven die schade hebben geleden door een kartel (bijvoorbeeld een prijskartel) kunnen schadevergoeding claimen. Europese afspraken daarover zijn sinds 10 februari 2017 opgenomen in de Nederlandse wet. Door deze nieuwe regels kan een oordeel van ACM over kartelafspraken gebruikt worden als bewijs in een claimprocedure. Ook kan indirecte schade makkelijker worden verhaald. Ten slotte kan bewijsmateriaal over een kartel makkelijker bij ACM worden opgevraagd. Een claim indienen kan zelfstandig of via een claimorganisatie of branchevereniging. Met de implementatie van Europese regels in Nederlandse wetgeving is het voor bedrijven en consumenten eenvoudiger om kartelschade te claimen.

De nieuwe regels maken duidelijk welk bewijs kan worden opgevraagd, in welke situatie en hoe consumenten en bedrijven dit kunnen doen. Als een onderneming of consument direct of indirect schade heeft geleden door een verboden kartelafspraak tussen bedrijven kan hij naar de rechter stappen om zijn schade te claimen. Bedrijven kunnen individueel of collectief een procedure starten. Consumenten zullen dit meestal via een collectief doen. Onderzoeken en besluiten van de Europese Commissie en ACM zijn een vertrekpunt om schade te verhalen. Wij staan ondernemingen bij of verdedigen hen in civiele schadeclaims.
 

Algemeen mededinging en regulering Consumentenrecht