Ranked in Chambers Europe 2020

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN C-LAW B.V

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap C-law B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam. C-law B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 58727299. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op www.c-law.nl.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan C-law B.V. verstrekte opdrachten.

2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door C-law B.V. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW zijn de advocaten en andere (hulp)personen die voor of ten behoeve van C-law B.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever is uitgesloten.

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle gegevens en documenten aan C-law B.V. verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid de verstrekte gegevens en documenten.

7. De Opdrachtgever aanvaardt dat C-law B.V. bij de aanvaarding en uitvoering van haar opdrachten de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Gedragsregels in acht dient te nemen.

8. C-law B.V.is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht aan derden op te dragen. C-law B.V. is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

9. C-law B.V. aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.

10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de aan C-law B.V. toekomende vergoeding bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de behandelende advoca(a)t(en) en de aard en het belang van de opdracht. De uurtarieven worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.

11. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief leges, griffierechten en de kosten van door C-law B.V. eventueel in te schakelen derden, zoals deurwaarders en buitenlandse advocaten.

12. C-law B.V. is te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft C-law B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor C-law B.V. uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed. C-law B.V. factureert normaliter maandelijks achteraf aan Opdrachtgever.

13. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

14. De vordering tot betaling van alle aan C-law B.V. verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever jegens C-law B.V. in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

15. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is iedere aansprakelijkheid van C-law B.V. jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten, onrechtmatig handelen of welke andere oorzaak ook beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van C-law B.V. in dat concrete geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. C-law B.V. is conform de in de advocatuur en sector gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Een afschrift van de polis wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

16. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van C-law B.V. in enig concreet geval om welke reden dan ook geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van C-law B.V. beperkt tot ten hoogste het honorarium dat terzake van de opdracht gedurende de laatste 12 maanden door C-law B.V. bij de opdrachtgever in rekening is gebracht.

17. C-law B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

18. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen C-law B.V. vervalt, behalve die welke door C-law B.V. is erkend, door het enkele verloop van zes maande nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

19. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is C-law B.V. niet aansprakelijk voor schade die: a. is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn betrokken, tenzij die derde door C-law B.V. bij de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat C-law B.V. bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld; b. het gevolg is van aan C-law B.V. verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor C-law B.V. zonder meer duidelijk had kunnen zijn en C-law B.V. nagelaten heeft Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen; c. het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie; d. ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de opdracht of Opdrachtgever; e. niet schriftelijk is gemeld binnen twee maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Opdrachtgever vrijwaart C-law B.V. voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever, waarvoor C-law B.V. ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.

20. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan C-law B.V. kunnen worden tegengeworpen, ook door C-law B.V. aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover C-law B.V. bij de uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens Claw B.V. nimmer meer rechten doen gelden dan C-law B.V. jegens de betreffende derden kan doen gelden.

21. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Op de dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing.

22. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch. Het staat C-law B.V. echter vrij in afwijking van bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van (een van) de opdrachtgevers(s).